Likvidace společnosti s r o a její právní účinky

Zákony, úřady, účetnictví

Přidal marketa, dne 2. 12. 2015,  0x


Před tím než právnická osoba zcela zanikne dnem výmazu z veřejného rejstříku, musí si projít fází zrušení a následnou fází likvidace. Nejrozsáhlejší fázi celého procesu, při němž se zrušuje a zaniká právnické osoba je bezesporu fáze likvidace, jejíž stěžejní úprava je od roku 2014 zakotvena v novém občanském zákoníku v §187 až §209. V následujícím článku si společně projdeme jednotlivé právní fáze likvidace společnosti s r o.

Kdy není likvidace společnosti s r o potřeba?

Paragraf 169 nového občanského zákonu říká, že po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace. Existují však i výjimky určené v §173 NOZ, díky kterým není zrušení s likvidací potřeba. Jednou z výjimek je převod jmění společnosti na právního nástupce. Jedná se tedy o případy zániku společnosti při její přeměně (§174 až §184 nového občanského zákoníku). Do této výjimky však nepatří změna právní formy.

Druhou výjimku představuje osvědčení úpadku právnické osoby. V takovém případě se společnost zrušuje dnem zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení či zrušením konkursu kvůli nepostačujícímu majetku. Na druhou stranu objeví-li se majetek po skončení insolvenčního řízení, společnost do likvidace vstoupí.

Z jakých důvodů a kdo ruší právnickou osobu?

Likvidace společnosti s r o následuje po zrušení společnosti. Podmínky zrušení s r o stanovuje speciální zákon,  kterým je zde zákon o obchodních korporacích, k němuž se subsidiárně použije nový občanský zákoník.

Zákon o obchodních korporacích říká, že společnost s ručením omezeným se zrušuje dohodou společníků a musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu).

Jeden ze společníků se může také domáhat zrušení s r o na základě společenské smlouvy. Zákon o obchodních korporacích v §93 ukládá, že obchodní korporaci lze zrušit na návrh osoby, která na tom má právní zájem, či na návrh státního zastupitelství, které projeví veřejný zájem:

 • Pozbude společnost všechna podnikatelská oprávnění (nebyla-li založena ke správě vlastního majetku či za jiným účelem než podnikání),
 • Není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit svůj účel,
 • Nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky,
 • Provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.

Občanský zákoník obecně určuje, že společnost se zrušuje právním jednáním (tedy výše uvedenou dohodou stran), uplynutím doby (na kterou byla zřízena), dosažením účelu (pro který byla ustavena) či rozhodnutím správního orgánu veřejné moci. Za jakých podmínek ruší právnickou osobu soud, zjistíte v §172 nového občanského zákoníku:

 • Vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,
 • Nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem,
 • Nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se (tzv. mrtvá společnost, například neprovozuje po dobu déle jak dvou let žádnou činnost),
 • Tak stanoví zákon v §93 zákona o obchodních korporacích.

Pokud je to možné, soud vydá rozhodnutí, v němž stanoví lhůtu, v níž má společnost důvod zrušení odstranit.

Vstup do likvidace společnosti s r o a jmenování likvidátora

Společnost vstupuje do likvidace dnem, kdy byla zrušena nebo prohlášena za neplatnou. Taková společnost je pak uváděna s dovětkem „v likvidaci“. Okamžikem vstoupení společnosti zapsané do veřejného rejstříku do likvidace, navrhne likvidátor bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku. Zápis likvidace do veřejného rejstříku je však pouze deklaratorní. Tento dovětek však slouží hlavně jako ochrana věřitelů.

Při vstupu do likvidace je třeba povolat likvidátora, který likvidaci provádí. Likvidátora dle §189 NOZ povolává příslušný orgán právnické osoby (ten, kdo o likvidaci rozhodl):

 • Dohoda všech společníků
 • Rozhodnutí valné hromady

Jestliže není likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud (popřípadě soud, který o zrušení společnosti rozhodl. Ostatní podmínky jmenování likvidátora najdete v §191 a §192 nového občanského zákoníku. Na likvidátora přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem s r o v rámci úkonů směřujících k likvidaci společnosti. Skutečný statutární orgán zůstává zachován a je stále zapsán v obchodním rejstříku, kam se nově zapíše i likvidátor. Jeho kompetence jsou však zúženy pravomocemi likvidátora.

Fáze likvidace společnosti s r o

Likvidace začíná samotným vstupem do likvidace, k němuž se vztahují výše uvedené informace. Nyní si napíšeme stručný postup likvidace:

 • Vstup do likvidace dnem zrušení společnosti
 • Jmenování likvidátora
 • Zápis likvidace a likvidátora do obchodního rejstříku a oznámí vstup PO známým věřitelům
 • Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace statutární orgán sestaví zahajovací rozvahu a soupis jmění PO, který vydá věřitelům
 • Zjistí-li likvidátor úpadek PO, podá insolvenční návrh
 • Nepostačuje-li likvidační podstata ke splnění všech dluhů, uhradí likvidátor náklady likvidace, pak uspokojí pohledávky zaměstnanců a poté ostatních věřitelů (o zpeněžení likvidační podstaty a vypořádání závazků hovoří §201 až §204 nového občanského zákoníku).
 • Po naložení s likvidačním zůstatkem a předání likvidační podstaty likvidátor vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace a sestaví účetní závěrku. Následně je předá tomu, kdo jej povolal do funkce.

Likvidace společnosti s r o končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli či jejím odmítnutím. Likvidátor do 30 dní od skončení likvidace podá návrh na výmaz PO. Zjistí-li se před výmazem dosud neznámý majetek, likvidátor tento majetek vypořádá. Zjistí-li se majetek po výmazu společnosti z rejstříku, zruší se výmaz a rozhodne e o likvidaci.Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.